مقاوم سازی

: مقاوم سازي بيمارستان تخصصی سالمندان امام حسين (ع) : هيئت امناء بيمارستان امام حسين(ع) : محمد شهر کرج : بهداشتي ، درماني : مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي : ساختمان با اسکلت بتني در 3 بلوک 3 طبقه با زير بناي 3700 متر مربع : وضعیت: خاتمه یافته