فرودگاهی

: پروژه عوامل میدان پروازی فرودگاه فسا : شرکت فرودگاههای کشور- اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاه ها : فسا - فارس : فرودگاه : مطالعات مرحله اول و دوم پروژه توسعه و بهسازی عوامل میدان پروازی فرودگاه فسا : :