شرکت ابنيه طراحان الـــبرز بــا بکارگيري بيش از يکصد و پنجاه نفر از کارشناسان، متخصصان و اعــضاي هيئت علمي دانشگاهها در رشته هاي معماري، عمران، برق، مکانيک، صنايع و مديريت با هدف ارائه خدمات فني مهندسي به کارفرمايان محتــرم پروژه هاي عمراني در زمينه هاي مختلف مشغول به فعاليت مي باشد.

اخبار کوتاه

ره آورد اجرای طرح تفصیلی جدید تهران/ ساختمان هایی که نیمه تمام تخریب میشوند
به گزارش «معماری نیوز»، در نتیجه افزایش بی حساب تراکم های ساختمانی در طرح تفصیلی جدید تهران، بسیاری از ساختمان های استوار شهر تهران برای افزایش تراکم تخریب شدند.