بازسازی و کنترل مضاعف

: بازرسي و کنترل ساختمان در سطح منطقه 1 کشور : معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهر سازي : استانهاي تهران، قزوين، گيلان، مازندران و گلستان (منطقه يک) : : کنترل و بازرسی : کنترل و بازرسي حداقل 110000 متر مربع از ساختمانهاي در دست احداث در مراحل مختلف : وضعیت: خاتمه یافته