بندرسازی

: ابنيه بندر امام خميني (ره) : اداره کل بنادر و کشتيراني استان خوزستان : بندر امام خميني (ره) : بندر : مراحل اول و دوم (مطالعات) و مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي) تعمیرات ابنیه : :