بندرسازی

: برج کنترل ترافيک دريايي بندر خرمشهر : سازمان بنادر و دريانوردي ، اداره کل بنادر و دريا نوردي خرمشهر : خرمشهر : برج کنترل ترافيک دريايي : انجام خدمات مراحل اول و دوم : برج کنترل به همراه کليه ساختمانهاي وابسته به برج ، نظير سکوي VT.S : وضعیت: خاتمه یافته