ساختمان های اداری تجاری

: ساختمان کنترل مرکزي منطقه تهران(ري) : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران : تهران : کنترل مرکزي خطوط لوله : مرحله اول و دوم : ساختمان اداري با اسکلت بتني در چهار طبقه و با متراژ تقريبي 15 هزار متر مربع : وضعیت: خاتمه یافته