ساختمان های اداری تجاری

: مجتمع تجاری-اداری مهرآباد : شرکت تراز پی ریز : تهران-مهرآباد : تجاری-اداری : خدمات بررسی توجیهی اقتصادی و ارائه کانسپت و طرح اولیه زمین مهرآباد- کفش ملی : : وضعیت: خاتمه یافته