ساختمان های اداری تجاری

: سایت اداری و صنعتی بوشهر : شرکت ملی حفاری ایران : بوشهر : اداری : انجام مطالعات مهندسی و خدمات مشاور مراحل اول و دوم طرح احداث سایت اداری و صنعتی پایگاه خدمات فنی و پشتیبانی در بوشهر : شامل: ساختمان اداری مرکزی: حدود 1،750مترمربع-ساختمان رفاهی: حدود 1،200 مترمربع- ساختمانهای اداری واقع در مجموعه صنعتی مجموعا در حدود1،500 مترمربع- سوله های صنعتی مجموعا در حدود 11،000 مترمربع در زمینی به مساحت 5 هکتار : وضعیت: خاتمه یافته