ساختمان های اداری تجاری

: پروژه ساختمان گمرک خرمشهر-تک پنجره : سازمان منطقه آزاد اروند : خرمشهر : اداری : قسمت دوم از مرحله اول و مرحله دوم ساختمان گمرک خرمشهر-تک پنجره در منطقه آزاد اروند : مساحت تقریبی 11060 متر مربع در منطقه آزاد اروند و 1500 مترمربع ساختمانهای جنبی : وضعیت: درحال انجام