ساختمان های صنعتی

: سالن رنگ پنج ايران خودرو : شرکت ايران خودرو : سايت اصلي شرکت ايران خودرو : سالنPT/ED : مرحله اول، دوم و سوم : يک سالن 4 طبقه با سقفهاي سنگين به متراژ تقريبي 10 هزارمتر مربع و وزن اسکلت 3000 تن : وضعیت: خاتمه یافته