فرودگاهی

: ترمينال زيارتي فرودگاه امام خميني : وزارت راه و ترابري : فرودگاه بين المللي امام خميني : ترمينال پرواز حجاج و زوار : شرکت در مسابقه طراحی ، مراحل اول و دوم (مطالعات) و مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي) : : وضعیت: خاتمه یافته