فرودگاهی

: ساختمان هاي جنبي فاز 2 فرودگاه اما خمینی ره : مجري فاز 2 طرح توسعه فرودگاه امام خميني (ره) : : : مراحل اول و دوم (مطالعات) و مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي) : اين ساختمانها در سايت جنوبي فرودگاه امام و بالغ بر 140000 متر مربع در مرحله طراحي و اجرا مي باشد. : وضعیت: خاتمه یافته