فرودگاهی

: ساماندهای ترمینال فرودگاه شیراز : شرکت فرودگاههای کشور : فرودگاه شیراز : ترمینال پروازهای داخلی : انجام مطالعات و تهیه نقشه های فازیک و دو طرح ساماندهی و توسعه ترمینال شیراز : طرح توسعه و ساماندهی ساختمان ترمینال موجود به مساحت15600 متر مربع در 4 فاز و مطالعات :