• شرکت ابنيه طراحان الـــبرز بــا بکارگيري بيش از يکصد و پنجاه نفر از کارشناسان، متخصصان و اعــضاي هيئت علمي دانشگاهها در رشته هاي معماري، عمران، برق، مکانيک، صنايع و مديريت با هدف ارائه خدمات فني مهندسي به کارفرمايان محتــرم پروژه هاي عمراني در زمينه هاي مختلف مشغول به فعاليت مي باشد.
  • شرکت ابنيه طراحان الـــبرز بــا بکارگيري بيش از يکصد و پنجاه نفر از کارشناسان، متخصصان و اعــضاي هيئت علمي دانشگاهها در رشته هاي معماري، عمران، برق، مکانيک، صنايع و مديريت با هدف ارائه خدمات فني مهندسي به کارفرمايان محتــرم پروژه هاي عمراني در زمينه هاي مختلف مشغول به فعاليت مي باشد.

اخبار کوتاه