ساختمان های مسکونی

: ساختمان هاي فاز 6 شهرک بوعلي : شرکت خدمات مهندسي شهر تهران : تهران: کوي فراز : مسکوني : مطالعات قسمت دوم از مرحله اول و مرحله دوم ساختمانهای فاز 6 مجتمع مسکونی بوعلی و نظارت عاليه و کارگاهي : 8 بلوک ساختماني 11 تا 14 طبقه به مساحت 49000 مترمربع با اسکلت فلزي : وضعیت: خاتمه یافته