ساختمان های مسکونی

: شهرک مسکوني هشتگرد : تعاوني خاص ايران خودرو : شهرجديد هشتگرد : مسکوني اداري تجاري : مراحل اول و دوم (مطالعات) : ناحيه 1 منطقه 4 و ناحيه 3 منطقه 5 فاز 7 شهر جديد هشتگرد شامل قسمتهاي مسکوني 12000 واحدي واداري تجاري جمعا به متراژ تقريبي1/5 ميليون مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته