ساختمان های مسکونی

: مرکز اداري منطقه خوزستان (خرم کوشک اهواز) : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت : اهواز : اداري - مسکوني : مراحل اول و دوم (مطالعات) : شهرک مسکوني اداري شامل 24 بلوک ساختماني مسکوني 3 طبقه و ساختمانهاي اداري ورزشي کارگاه و ساختمانهاي جنبي با متراژ تقريبي 20000متر مربع طراحي گرديده است. : وضعیت: خاتمه یافته