ساختمان های مسکونی

: مجتمع مسکوني رفسنجان : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران : رفسنجان : اداري - مسکوني : مراحل اول و دوم (مطالعات) : طراحي شهرکهاي مسکوني و اداري : وضعیت: خاتمه یافته