ساختمان های مسکونی

: مجتمع مسکوني خیابان فرشته : سازه پی ریز : تهران - خیابان فرشته : مسکونی : بررسی فنی نقشه های موجود و مطالعات و طراحی (مرحله اول و دوم) ، معماری داخلی مجتمع مسکونی خیابان فرشته : ساختمان مسکونی در 9 طبقه با زیربنای 12200 مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته