ساختمان های مسکونی

: مجتمع مسکوني خیابان پاسداران : سازه پی ریز : طراحی نمای مجتمع مسکونی پاسداران : مسکونی : طراحی نمای مجتمع مسکونی پاسداران : ساختمان مسکونی در 9 طبقه با زیربنای 10،000مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته