ساختمان های مسکونی

: پروژه کمپ دوران ساخت NGL3100 : شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت : دهلران : کمپ مسکونی : طراحی پایه و انجام خدمات مهندسی تفصیلی کمپ دوران ساخت پروژه NGL3100 واقع در منطقه چشمه خوش دهلران : مجموعه اقامتی 160 واحدی به مساحت تقریبی زیربنا 10249 مترمربع و سایه بان پارکینگ به مساحت تقریبی 1250 مترمربع در زمینی به مساحت تقریبی 10 هکتار ، طراحی تفصیلی سایت مجموعه و محوطه سازی ، جاده سازی و زیبا سازی و تاسیسات زیربنائی : وضعیت: خاتمه یافته