راه آهن

: انجام خدمات مهندسي طرح هاي ساختماني شرکت رجا : اداره کل خدمات ايستگاهي شرکت قطارهاي مسافري رجا : ایستگاههای کل کشور : خدماتی - ایستگاه راه آهن : مراحل اول و دوم (مطالعات) و مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي) ايستگاههاي راه آهن کشور و طرحهاي ساختماني شرکت قطارهاي مسافري رجا : انجام خدمات مهندسی طرحهای ساختمانی شرکت رجا : وضعیت: خاتمه یافته