شهرسازی

: مديريت طرح شهرداري منطقه 11 : معاونت فني عمراني شهرداري منطقه 11 تهران : تهران : مسکونی-اداری-تجاری : مديريت طرح (عامل چهارم) : کليه پروژه هاي شهرداري منطقه 11 تهران : وضعیت: خاتمه یافته