شهرسازی

: مديريت طرح شهرداري منطقه 12 : معاونت فني عمراني شهرداري منطقه 12تهران : تهران : مسکونی-اداری-تجاری-مذهبی و.. : مديريت طرح (عامل چهارم) : کليه پروژه هاي شهرداري منطقه 12 تهران : وضعیت: خاتمه یافته