شهرسازی

: مدیریت طرح شهرداری منطقه 9 : معاونت فني عمراني شهرداري منطقه 9 تهران : تهران : مسکونی-اداری- تجاری- و.. : مديريت طرح (عامل چهارم) : کليه پروژه هاي شهرداري منطقه 9 تهران : وضعیت: خاتمه یافته