شهرسازی

: شهرداري منطقه 22 تهران : معاونت فني عمراني شهرداري منطقه 22 تهران : تهران : مسکونی-اداری-تجاری و.. : مشاور ابنیه در سطح منطقه 22 : کليه پروژه هاي شهرداري منطقه 22 تهران : وضعیت: درحال انجام