تالیفات و تحقیقات

: اصول و ضوابط طراحي و مکان يابي شهري مجتمع هاي آموزشي و مراکز آموزش محله : سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس کشور : تهران : تحقیقات و تالیفات : مطالعه تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي طراحي مجتمع آموزشي –پرورشي : تهيه و تدوين و انتشار ((اصول و ضوابط طراحي و مکان يابي شهري مجتمع هاي آموزشي و مراکز آموزشي محله)) :