تالیفات و تحقیقات

: ترجمه و چاپ کتاب نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بهره برداری بهینه از ساختمان : ابنیه طراحان البرز : : ترجمه، تدوین و چاپ : ترجمه و چاپ کتاب نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بهره برداری بهینه از ساختمان : :