تالیفات و تحقیقات

: ترجمه و چاپ کتاب تعمیر و نگهداری : ابنیه طراحان البرز : : ترجمه، تدوین و چاپ : ترجمه و چاپ کتاب تعمیر و نگهداری (جاسپر کوئتزی) : :