تالیفات و تحقیقات

: تهیه و کنترل ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه) : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : : ضابطه شماره 697 : تهیه و تنظیم آئین نامه : :