تالیفات و تحقیقات

: تهیه سیستم پویای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (نیادار) و تهیه و ساخت ماکت هوشمند بندر امام خمینی (ره) : سازمان بنادر و دریانوردی : : : تولید نرم افزار : :