ساختمان های صنعتی

: سالن رنگ ايران خودرو خراسان : شرکت ايران خودرو : شهر بينالود : سالن رنگ بدنه خودرو : مرحله سوم : کليه عمليات ساختماني و تاسيساتي سالن رنگ در پنج طبقه با سقفهاي سنگين بتني و 6600 تن اسکلت فلزي توسط اين مشاور نظارت عاليه و کارگاهي گرديده است. : وضعیت: خاتمه یافته