ساختمان های صنعتی

: کارخانه صنايع ريخته گري ايران خودرو تاکستان : صنايع ريخته گري ايران خودرو : شهرستان تاکستان : مجموعه کامل توليد قطعات ريخته گري شرکت ايران خودرو : قسمتي از مرحله دوم و سوم : قسمت اول پروژه توسط مشاور قبلي پروژه انجام و قسمت دوم پروژه توسط اين مشاور طراحي و نظارت گرديده است. : وضعیت: خاتمه یافته