ساختمان های آموزشی و فرهنگی

: مدارس استانهاي تهران، اصفهان، همدان، خوزستان و زنجان : اداره کل نوسازي مدارس استانهاي تهران، اصفهان، همدان، زنجان و خوزستان : استانهاي تهران، اصفهان، همدان، زنجان و خوزستان : آموزشي : مرحله دوم ، تهيه نقشه هاي کارگاهي و مرحله سوم : : وضعیت: خاتمه یافته