ساختمان های آموزشی و فرهنگی

: سالن همايشهاي بين المللي اردوگاه شهيد باهنر : اداره کل نوسازي مدارس استان تهران : اردوگاه شهيد باهنر تهران : سالن همايشهاي بين المللي : مرحله دوم- خدمات مشاور به غير از تهيه نقشه هاي معماري : سالن همايش به مساحت زير بناي 8200 مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته