ساختمان های آموزشی و فرهنگی

: مجموعه فرهنگي ساحل اهواز : شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب : اهواز : مجتمع فرهنگي : انجام خدمات مراحل اول و دوم : باشگاه ساحلي به صورت طبقاتي ، شامل سالنهاي سر پوشيده ، آشپزخانه، فضاهاي جانبي و محوطه به مساحت تقريبي 9465 متر مربع زير بنا : وضعیت: خاتمه یافته