ساختمان های آموزشی و فرهنگی

: دانشگاه علامه طباطبائی : دانشگاه علامه طباطبائی : تهران – سایت دانشگاه : آموزشی : مرحله سوم و بازنگری نقشه ها (نظارت عالیه و کارگاهی) : انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی ساختمانهای دانشکده حسابداری و مدیریت و دانشکده علوم اجتماعی و خدمات بازنگری نقشه ها : وضعیت: خاتمه یافته