پروژه های بین المللی

: بازار بزرگ شيمکنت - قزاقستان : بخش خصوصي : شيمکنت – قزاقستان : تجاري : انجام خدمات طراحي مرحله اول و دوم : - 100000مترمربع فضاي تجاري يک طبقه در 8 بلوک مجزا با سقفهاي شيبدار سبک - 10000متر مربع انبار -5000 مترمربع اداري، خدماتي - 30000 مترمربع فضاي سبز - 47000 متر مربع مسير دسترسي 45000 مترمربع پارکينگ : وضعیت: خاتمه یافته