فرودگاهی

: شرکت فرودگاههای کشور-فرودگاه مهرآباد : شرکت فرودگاههای کشور : تهران –فرودگاه مهرآباد : صنعتی : فاز دو و مطالعات ، مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) : انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه عوامل میدان پروازی فرودگاه مهرآباد : وضعیت: خاتمه یافته