فرودگاهی

: پروژه نظارت عالیه و کارگاهی فرودگاه های گرگان، یزد و شهرکرد : شرکت فرودگاههای کشور- اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاه ها : گرگان- یزد-شهرکرد : ساختمان پشتیبانی فرودگاه : خدمات نظارت عالیه و کارگاهی : احداث ساختمان سپاه و محوطه مربوطه فرودگاه گرگان- احداث ساختمان سپاه و محوطه مربوطه فرودگاه یزد- احداث ساختمان ایمنی زمینی و استخر و محوطه جاده دسترسی مربوطه فرودگاه شهرکرد :