مقاوم سازی

: ساختمان هاي فاز 6 شهرک بوعلي : شرکت خدمات مهندسي شهر تهران : تهران: کوي فراز : مسکوني : مطالعات لرزه خيزي، پايداري شيرواني و مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي و نظارت عاليه و کارگاهي : 8 بلوک ساختماني 11 تا 14 طبقه به مساحت 49000 مترمربع با اسکلت فلزي پايداري شيرواني به طول 250 متر : وضعیت: خاتمه یافته