مقاوم سازی

: ساختمان سازمان مجري...... : سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي : تهران – خيابان شيراز : اداري : مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي : ساختمان اسکلت فلزي 12 طبقه به مساحت 14000 مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته