مقاوم سازی

: مجتمع تجاري حضرتي قم : مجتمع تجاري حضرتي قم : قم : تجاري : مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي : تحليل آسيب پذيري و ارائه طرح بهسازي لرزه اي مجتمع تجاري حضرتي کلا به متراژ 8000 مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته