مقاوم سازی

: مصلي بزرگ قم : استانداري استان قم : قم : فرهنگي مذهبي : مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي : تحليل آسيب پذيري و ارائه طرح بهسازي لرزه اي و طرح توسعه مصلي بزرگ قم کلا به متراژ 15000 مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته