مقاوم سازی

: مقاوم سازی مدارس تهران : اداره کل نوسازي مدارس استان تهران : تهران : آموزشي : مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي : تحليل آسيب پذيري و ارائه طرح بهسازي لرزه اي تعداد 7 مدرسه در منطقه 2، تعداد 4 مدرسه در منطقه 5، تعداد 3 مدرسه در منطقه 6، تعداد 3 مدرسه در منطقه 7، تعداد 3 مدرسه در منطقه 8، تعداد 4 مدرسه در منطقه 9، تعداد 1 مدرسه در منطقه 10، تعداد 1 مدرسه در منطقه 14 کلا به مساحت 75000 مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته