مقاوم سازی

: خوابگاه دانشگاه شريعتي : اداره کل نوسازي مدارس استان تهران : تهران – خاني آباد نو : خوابگاه دانشجوئي : مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي : ساختمان فلزي 6 طبقه به متراژ 1680 مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته