مقاوم سازی

: ساختمان اداره ثبت اسناد استان تهران : اداره کل ثبت استان تهران : تهران – خيابان شريعتي : اداري : مرحله اول ، دوم و نظارت عالیه بهسازي لرزه اي : ساختمان فلزي 9 طبقه به متراژ 6300 متر مربع : وضعیت: خاتمه یافته