مقاوم سازی

: مقاوم سازی 6 دستگاه پل سواره رو شهر تهران : سازمان مهندسي عمران شهر تهران : تهران : پل سواره رو : مديريت طرح : مقاوم سازي 6 پل نسل اول تهران : وضعیت: خاتمه یافته